Realitní slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno pojmu:

A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ž

Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

Anuitní splácení - Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

Bankovní záruka - Uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí bankovní záruky pro banku znamená závazek, jenž by mohl být úvěrem.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) - Mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd, územní celek se stanovištními vlastnostmi, vyjádřenými pětimístným číselným označením, který vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území. Číslice 1 = příslušnost ke klimatickému regionu

Budova - Nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory (s výjimkou hal), je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Za budovu lze rozhodnutím vlastníka považovat také sekce se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

Budova rozestavěná - Budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Byt - Místnost nebo soubor místností splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu určen k bydlení.

Byt rozestavěný - Místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Byt ve vlastnictví - Byt vyčleněný jako jednotka podle zák. č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, která je zapsaná v katastru nemovitostí.

Bytové družstvo (BD) - Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.

Bytové nemovitosti - Byt, rodinný dům a bytový dům.

Bytový dům - Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

Bytový fond - Souhrn bytů na určitém území.

Čerpání - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Čerpat lze jednorázově nebo postupně.

Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

Čerpání postupné - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků ve více částkách na účet klienta, nebo jiné klientem určené účty. Každé další čerpání je umožněno až po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

Číslo evidenční - Číslo, kterým se označují budovy a objekty, které slouží k občasnému bydlení a nejsou označeny popisným číslem (zahradní domky, rekreační objekty apod.).

Číslo orientační - Číslo domu usnadňující orientaci v ulici apod. (modré číslo).

Číslo parcelní - Číslo, kterým je označena parcela v katastrálním území. Parcelní číslo ve tvaru zlomku se skládá z kmenového čísla a z čísla poddělení. Parcely se v každém katastrálním území označují čísly buď ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely, nebo v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.

Číslo popisné - Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené číslo).

Delikvence - Skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.

Depozitum - Vklad v peněžním ústavu.

Dluh - Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.

Dluhopis - Cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníku tohoto dokumentu nebo cenný papír, s nimž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách, vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit. Dluhopisy, s výjimkou státních dluhopisů, se vydávají na základě státního povolení.

Dlužník - Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Doba splatnosti - Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.

Dočerpání - Stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.

Dokumentární akreditiv - Standardní bankovní produkt zajišťující prodávajícím obdržení kupní ceny a kupujícím zaplacení kupní ceny tehdy, až prodávající splní povinnosti uvedené v akreditivu.

Dražba - Veřejný prodej, při němž se nabízí věc ke koupi většímu počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne více, jestliže se součastně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené.

Dražba dobrovolná - Je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (movité, nemovité věci atd.). Vlastníkem může být o oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění podle zvláštního právního předpisu, takže navrhovatelem dražby může být i likvidátor nebo správce konkursní podstaty.

Dražba nedobrovolná - Je prováděna na návrh dražebního věřitele. Dražebními věřiteli jsou dle zákona věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, omezením převodu nemovitostí nebo právem zadržovacím. Dražba je prováděna i v případě, že pohledávka dražebního věřitele není potvrzena pravomocným soudním rozhodnutím.

Dražební jistota - Podmínkou účasti dražby je složení peněžních prostředků nebo bankovní záruky, jejíž výši a termín, do kterého musí být složena dražebníkovi, stanoví dražební vyhláška. Nevydraží-li účastník dražby předmět dražby, je dražebník povinen dražební jistotu bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi.

Dražební vyhláška - Vyhláška, na základě které dražebník vyhlásí konání dražby, v níž je uvedeno kdo je dražebníkem, datum a místo konání dražby, popis předmětu dražby, o jakou dražbu se jedná, datum a místo konání prohlídek, nejnižší podání, minimální příhoz, výši, způsob uhrazení ceny dosažené vydražením, lhůtu pro složení dražební jistoty, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.

Dražebník - Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v živnostenským rejstříku, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo také příslušný orgán státní správy.

Druhy pozemků - Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy, zahrady, orné půdy, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy.

Družstevní byt - Byt, který je ve vlastnictví družstva, ke kterému má člen družstva v rámci práv a povinností spojených s členstvím v družstvu právo nájmu.

Dům s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví - Budova, která je na základě prohlášení vlastníka domu rozčleněna na samostatné bytové a nebytové jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb (zákon o vlastnictví bytů), kde jsou vyčleněny společné části domu a určen spoluvlastnický podíl vlastníků jednotek na společných částech domu, pozemku, střechy popř. výtahu. Bytové a nebytové jednotky jsou samostatně vedeny na listu vlastnictví.

Evidence nemovitostí - Soupis a popis vybraných nemovitostí používaný před katastrálním zákonem, který se vedl v letech 1964-1992 dle zákona č. 22/1964 Sb. Nemovitosti byly geometricky zobrazeny na pozemkových mapách.

Extravilán - Nezastavěná část území obce nacházející se mimo intravilán.

Fixace úrokové odchylky - Vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy. Společnost Credoma má neměnnou úrokovou odchylku, je fixována na celou dobu platnosti.

Fixace úrokové sazby - Vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenc její změny. Při roční fixaci se mění úroková sazba k výročí a platí opět jeden rok. Při změně úrokové sazby se promítne změna PRIBORu, který je složkou úrokové sazby.

Fixní úroková sazba - Sazba stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutý časový úsek (většinou na 1, 3, 5, nebo 10 let).

Fond oprav - Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to příspěvky dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Tato výše podílu je uvedena jednak v Prohlášení vlastníka a jednak ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu. Zpravidla se fond oprav tvoří dle celkové plochy dané bytové jednotky, neboť i výše uvedený podíl je sestaven dle tohoto ukazatele. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu, většinou jsou z něj hrazeny i jiné poplatky, jako např. daně z nemovitosti, pojištění budov a jiné poplatky, jejichž podíl nebo rozúčtování je prováděno stejným způsobem jako tvorba fondu oprav.

Fyzická osoba – podnikatel - Fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).

Fyzická osoba (FO) - Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území - Určení tvaru, rozměru, hranic nemovitosti a katastrálního území.

Geometrický plán - Technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Hypoteční banka - Banka specializovaná na poskytování hypotečních úvěrů.

Hypoteční úvěr - Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka.

Hypoteční zástavní listy - Dluhopisy, jež mají ve svém označení hypoteční zástavní list a jejichž hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů, případně náhradním způsobem (v České republice). Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna. Pro řádné krytí hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů nepřevyšující 70% ceny zastavených nemovitostí.

Identifikace parcel - Je veřejnou listinou pro porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifikaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.

Inkaso - Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).

Jednorázová splátka - Splátka, mimo řádný splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek jistiny půjčky s příslušenstvím (dohodnuté poplatky a úroky).

Jiný oprávněný - Osoba, která je oprávněna z práva, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Jistina - Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

Jistina, úvěrová jistina - Nominální částka poskytnutého úvěru.

Katastr nemovitostí - Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Katastr nemovitostí - Soubor údajů o nemovitostech obsahující jejich soupis a popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

Katastrální mapa - Polohopisná mapa velkého měřítka (do 1 : 5 000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Budovy se v katastrální mapě zobrazují průnikem nebo průmětem svého vnějšího obvodu, pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic a označují se parcelními čísly. Katastrální mapy jsou vyhotovené buď v dekadickém měřítku nebo digitálně.

Katastrální úřad - Je úřad zřízený státem. Úřad zabývající se vedením údajů o nemovitostech. Jsou v něm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemenu, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva, a jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem). Katastrální úřad se nachází v každém okresním městě.

Katastrální území - Místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

Kolaudace - Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.

Komplexní pozemková úprava - Činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena a dále se pozemky prostorově a funkčně upravují, slučují nebo dělí. Zabezpečuje se přístupnost k pozemkům a vytvářejí se podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, hospodaření a ke zvýšení ekologické stability.

Konsolidace - Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.

Kopie katastrální mapy - Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou.

Kupní smlouva - Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě. Musí mít u nemovitostí písemnou formu a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

List vlastnictví - Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině jsou zapsány údaje - např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.

LTV - Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.

Mezanin - Název pro podlaží mezi přízemím a 1.patrem.

Mezonet - Název pro byt ve dvou a více úrovních.

Mimořádná splátka - Splátka, mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (Klient).

Municipalita - Městský správní orgán

Nabývací titul - Listina, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu, dědická smlouva, darovací smlouva atd.).

Nájemní smlouva - Smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí - Žádost prodávajícího a kupujícího, převádějícího a nabyvatele, směřovaná katastrálnímu úřadu, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

Nebytový prostor - Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení

Nebytový prostor rozestavěný - Místnost či soubor místností kolaudovaný jako nebytový prostor, určený k jinému využití než pro potřeby bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Nedočerpání - Stav, kdy klient nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.

Nemovitost - Pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (Občanský zákoník). Předmětem katastru nemovitostí jsou všechny pozemky, vybrané nadzemní budovy spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

Obvyklá cena současná - Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti zpracovanou odhadcem společnosti.

Ocenění nemovitosti - Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

Odhad nemovitosti - Zjištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

Ochrana osobních údajů - Dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).

OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel.

P.A. (způsob úročení) - Per annum neboli ročně.

Parcela - Ohraničení pozemku a celkový obraz, který je geometricky a polohově vymezen a označen parcelním číslem.

Parcela pozemková - Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou. Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří.

Parcela stavební - Stavební parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou.

Plomba - Zapsané právní vztahy a další práva uvedená na listu vlastnictví jsou dotčeny změnou právních vztahů, jsou vyznačeny písmenem P před označením nemovitosti v oddíle BLV.

Podílové spoluvlastnictví - Více vlastníků nemovitosti, kde každý z nich má ideální podíl.

Podnájem - Na základě podnájemní smlouvy a se souhlasem pronajímatele nájemce přenechává za úplatu podnájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. družstevní byt).

Pohledávka - Představuje nárok věřitele na plnění ze strany dlužníka.

Pojištění zástavy - U hypotéčních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření peněžní ústav vyžaduje kromě zástavy nemovitosti ve prospěch peněžního ústavu i její samostatné pojištění.

Poplatek - Finanční částka spojená s poskytnutím, vedením a správou úvěru.

Pozemek - Je individualizovaná část zemského povrchu, bez ohledu na substrát (zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky apod.) a je to část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo katastrálního území hranicí vlastnickou, držby, druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemku.

Právní subjektivita - Způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba (PO) - Osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Prázdniny na splácení jistiny - Smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.

PRIBOR - PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Hospodářských novinách a prostřednictvím agentur REUTERS, TELERATE a BLOOMBERG a na svých internetových stránkách www.cnb.cz.

Privatizace - Proces převodu státního majetku na soukromý, často formou prodeje.

Prohlášení úvěru za splatný - Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek.

Prohlášení vlastníka - Jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů).

Pronájem - Na základě nájemní smlouvy pronajímatel přenechává za úplatu nájemci bytovou jednotku, nebytovou jednotku či nemovitost do užívání (např. byt v osobním vlastnictví).

Předhypoteční úvěr, stavební úvěr - Úvěr poskytnutý na účely, který umožňuje jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr.

Příslušenství úvěru - Dohodnuté úroky a poplatky.

Půda nezemědělská - Půda využívaná k nezemědělským účelům, svým složením nevhodná k obdělávání (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).

Půda zemědělská - Půda určená k zemědělskému obdělávání.

Rekonstrukce - Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba.

Revitalizace - Uvádění do stavu, který přináší užitek.

RPSN - Roční procentní sazba nákladů - hodnota v procentech, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Ručení - Ručitelský subjekt na sebe jednostranným písemným prohlášením bere povinnost uspokojit pohledávku věřitele z úvěrového vztahu v případě, že tak neučiní dlužník.

Ručitel - Fyzická nebo právnická osoba, která je povinována uhradit dlužníkův závazek (dluh) věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní sám dlužník.

Sankční poplatek - Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

Sazebník - Seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) - Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Smlouva o převodu - Smlouva mezi převádějícím a nabyvatelem za účelem převodu, nabytí. Musí mít pro nemovitosti písemnou formu a musí obsahovat identifikaci převádějícího, nabyvatele a předmět převodu. Používá se např. ve formě dohody u převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu a právu nájmu k bytu nebo i smlouvy o bezúplatném převodu (kupní smlouva musí obsahovat kupní cenu).

Smluvní pokuta - Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

Snímek katastrální mapy - Obraz katastrální mapy pořízený ručně, reprograficky nebo počítačově, jež je veřejnou listinou.

Společné části domu - Mezi společné části domu patří zejména: veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie, STA, obvodový plášť budovy, fasáda, střecha, další společné prostory - chodby, schodiště, sklepní prostory, sušárna, mandlovna, prádelna.

Společné jmění manželů (SJM) - Majetek nabytý některým z manželů za trvání manželství, který manželé vlastní každý jednou polovinou, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

Spoludlužník - Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (Klientem).

Spotřební úvěr - Je určen fyzickým osobám a domácnostem k nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby a k zaplacení určitého druhu služeb (studium, dovolená atd.).

Stavební spořitelna - Je samostatný peněžní ústav, který nemůže s vklady klientů podnikat ani provádět spekulativní obchody, vklady musí ukládat u spolehlivých peněžních ústavů a může nakupovat jen likvidní státní papíry.

Stavební úvěr - Překlenovací úvěr poskytnutý na zahájení a dokončení stavby zajištěný zástavním právem k pozemku a pojistkou, který po dokončení a kolaudaci stavby je splácen z řádného hypotečního úvěru jištěným dokončenou stavbou a pozemkem.

Stvrzenka - Doklad o převzetí finanční částky.

Termínovaný vklad - Obvykle zaokrouhlený jednorázový vklad vkladatelem, který se během smluvně dohodnutého období nemění a dispozice s uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.

Typ parcely - KN - parcela katastru nemovitostí, ZE - parcela ve zjednodušené evidenci, Parcela ve zjednodušené evidenci může být původem z evidence nemovitostí, pozemkového katastru nebo z grafického přídělu.

Úrok - Odměna za půjčené finanční prostředky.

Úrok z prodlení - Je důsledkem prodlení dlužníka (Klienta) s plněním peněžitého závazku, má pouze donucovací funkci, nutí dlužníka (Klienta) k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem (Klientem).

Úroková míra - Úroková míra, tj. sazba úroků je číslo udávající, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu. Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.

Úroková sazba - Částka, kterou je dlužník (Klient) povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu.

Úroková splátka - Splátka, kdy dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.

Úrokové období - Období, na které je stanovena konkrétní úroková sazba.

Úředně ověřený podpis - Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.

Úvěrovaná nemovitost - Nemovitost, na jejíž pořízení či technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) byl poskytnut úvěr.

Úvěrový limit, rámec - Maximální výše pohledávky za jedním klientem. Úvěrový limit je zpravidla stanoven smluvně. Úvěrový limit není zajišťovací prostředek v pravém smyslu, účelem je předejít tomu, aby případné pohledávky nenarostly do nepřiměřené výše.

Úvěrový příslib - Písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.

Úvěrový účet - Účet, na kterém banka eviduje průběh čerpání a splácení úvěru.

Uznání podpisu za vlastní - Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

Věcné břemeno - Omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.

Věřitel - Ten, kdo půjčuje (Klientovi).

Vinkulace - Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

Vklad - Druh zápisu práva k nemovitosti na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práva, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.

Výměra parcel - Je plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Výměra parcely není závazným údajem katastru nemovitostí pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a její velikost vyplývá z geometrického určení pozemku. Zpřesněním výměry parcely nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Výměra parcely se určuje na celé čtvereční metry a povoleným násobkem je hektar.

Zajištění úvěru - Způsob poskytnutí záruky dlužníkem věřiteli, že zaplatí. Právní řád zná více způsobů zajištění, přičemž v hypotečním úvěrování je nejvýznamnějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitostem. Dalšími způsoby mohou být např. směnka nebo ručení.

Zástava - Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

Zástavce - Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).

Zástavní právo - Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypotečního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (finanční institucí) a zástavním dlužníkem (Klientem) vkladem do katastru nemovitostí.

zástavní věřitel - Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

Závazné údaje katastru nemovitostí - Pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených v katastru nemovitostí jsou to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název katastrálního území a geometrické určení katastrálního území.

Zjednodušená evidence parcel - Je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy, přídělového řízení atd.

Způsob ochrany nemovitostí - Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje u jednotlivých nemovitostí ochrana (přírodní léčebné lázně, léčivé zdroje, památkově chráněné nemovitosti, památkové zóny, pozemky určené k plnění funkce lesa, vodní díla a vodní zdroje atd.).

Způsob využití nemovitosti - Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje podrobnější způsob využívání jednotlivých druhů pozemků, budov a jednotek.

Zůstavitel - Zemřelá osoba, jež zanechala majetek, který se v rámci dědického řízení dědí.

Žadatel o úvěr - Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Žadatelem je i právnická osoba.

Vyhledat nemovitost

Nemovitosti
 
Typ nabídky
 
Velikost
 
Lokalita
 
 

Podívejte se i do naší sekce SBĚRATELSTVÍ

 

 
Napište nám

 
 
 

Rychlý kontakt

špalek reality

 

Petr Špalek

tel.: +420 774 704 444

e-mail: realityspalek@seznam.cz

 

© 2011 ŠPALEK REALITY | NOWONET media, s.r.o.